Giấy Cho Ngành In Ấn

Giấy Duplex

Giấy Duplex được sử dụng cho rất nhiều mục đích, lọai giấy sử dụng nguyên liêu tái sinh, thân thiện với môi trường